GtkNotebook 标签支持四个位置

一直以为 GtkNotebook 是不支持四个位置的,今天群里一个兄弟问到了这个问题,我又查看了一下手册,发现 gtk_notebook_set_pos() 函数比较可疑,没错,就是它了!

void gtk_notebook_set_tab_pos (GtkNotebook *notebook, GtkPositionType pos);
typedef enum
{
  GTK_POS_LEFT,
  GTK_POS_RIGHT,
  GTK_POS_TOP,
  GTK_POS_BOTTOM
} GtkPositionType;

left
Continue reading GtkNotebook 标签支持四个位置